Vanishing Divertimento I by Deladier Almeida
Vanishing Divertimento I
Deladier Almeida

Oil on canvas
21.00" x 17.00"